Jainism by Prag

Jainism by Prag

850,00

Size guide

Lorem ipsum

Description:

J A I N I S M B Y P R À G L E N O U V E A U S Y M B O L E D ‘ A M O U R . L E P R E M I E R E T U N I Q U E O B J E T D E C U L T E P O U R L E S P A S S I O N N E S D E L U X E . C O L L I E R P R A G , M A R I A G E D E L ‘ A R G E N T E T D E L ‘ O R 1 8 C A R A T S , S E R T I D E D I A M A N T S D O N N A N T T O U T S O N C A R A C T E R E E T S A V A L E U R A C E M A G N I F I Q U E B I J O U F A B R I Q U E E N F R A N C E . J A I N I S M B Y P R A G T H E N E W S Y M B O L O F L O V E . T H E F I R S T A N D O N L Y O B J E C T S O F C U L T F O R L O V E R S O F L U X U R Y . P R A G N E C K L A C E W H I T E G O L D , P E N D A N T I N C O M B I N A T I O N W I T H 1 8 C A R A T Y E L L O W G O L D W I T H D I A M O N D S G I V E S C H A R A C T E R A N D V A L U E T O T H I S A M A Z I N G P R O D U C T M A D E I N F R A N C E .

Compare
Catégorie : ,